Citaten

Ed Parker over verandering

ekpVia een discussie op Facebook en daaropvolgende zoektocht naar een quote van Ed Parker over verandering, kwam ik het volgende citaat tegen dat vrij exact beschrijft hoe ik tegen verandering aan kijk (Eerst zoals het er staat, daarna de vertaling):

Uit “Infinite Insights into Kenpo”:
“When I am gone, I hope that people won’t try to traditionalise my Art. I want you to always remember that Kenpo will always be the Art of Perpetual Change. If you remember this, then the Art will never become obsolete because it will change with the times. While the ignorant refuse to study and the intelligent never stop, we should always be mindful of the fact that our reward in life is proportionate with the contributions we make. A true Martial Artist is not one who fears change, but one who causes it to happen. To live is to change, and to obtain perfection is to have changed often. Progress is a necessity that is a part of nature. While it is true that casting the old aside is not necessary in order to obtain something new, we should study old theories not as means of discrediting them, but to see if they can be modified to improve our persent conditions. A word of advice, “the humble man makes room for progress; the proud man believes he is already there””

“Als ik er niet meer ben, hoop ik dat mensen niet zullen  proberen om mijn kunst tot een traditie te laten verworden. Ik wil graag dat men zich altijd zal blijven herinneren dat Kenpo de kunst van Voortdurende Verandering is. Als je dit onthoudt, dan zal de kunst nooit achterhaald worden, maar zal met de tijd veranderen. Terwijl de onwetenden weigeren om te studeren en de intelligenten nooit stoppen, moeten we altijd rekening houden met het feit dat onze beloning in het leven evenredig is met de bijdragen die we eraan leveren. Een echte vechtkunstenaar is niet iemand die bang is voor verandering, maar juist degene die ervoor zorgt dat er veranderingen plaatsvinden. Leven is veranderen, en de perfectie kan alleen benaderd worden door vaak te veranderen. Vooruitgang is een noodzaak die onderdeel is van de natuur. Hoewel het waar is dat je iets ouds niet hoeft weg te gooien om iets nieuws te kunnen krijgen, moeten we geen oude theorieën bestuderen op zoek naar de reden dat ze verouderd zijn, maar juist om te bezien hoe we ze kunnen aanpassen zodat ze weer toegerust zijn voor onze huidige behoeften. Een advies, “de nederige man maakt ruimte voor vooruitgang, de trotse man gelooft dat hij er al is”.